Sobota nebo neděle? Úplné odpočinutí.

Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a obtíženi jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jho mé na se, a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete odpočinutí dušem svým.
Matouš 11:28-29

Sobota je sobotním dnem podle týdenního cyklu. Nyní nevíme. To se změnilo, nastalo tolik změn, že vlastně nevíme, co je co. Vidíte? Židé nyní tvrdí, že jsme okolo 1970 roku, tak nějak, podle jejich cyklu, jejich kalendáře. V římském kalendáři to obnáší 1953. A oni mají jiný kalendář, který je vede ještě někam jinam. Ale to, co je postačujícím důkazem pro křesťanství se zpětně vztahuje k narození Krista. Vidíte, odkud to bereme.

Ale nyní, jakožto sedmý den nyní, existuje mnoho letničních lidí, kteří jsou sabatisté, dodržují sobotu, sabat. Oni říkají: “V Bibli neexistuje místo, které by stanovilo dodržování nedělního dne.” Tedy, totéž mohu říci o sobotě v Novém zákoně. Vidíte? Tedy, sobota byla odpočinkem, který byl stanoven pro Židy. Bylo to tedy dáno pouze na nějaké období.

Bůh tedy posvětil sedmý den. Šest dnů to byl člověk. Sedmý den byl Božím odpočinutím, které je předobrazem, typem tisíciletí. Všimněte si teď toho, jak to hezky ladí. Když Ježíš přišel na zem, co se stalo důvodem ukřižování Ježíše, to bylo porušování dne sabatu, proti Ježíši vznesli pouze dvě obvinění, totiž “porušování soboty, a to, že se činil Bohem.” A On řekl, že byl Pánem i sabatu. On byl rovněž Bohem sabatu, On byl Bohem. A tak neměli důvod, jak by jej obvinili.

Dovolte mi to jasně objasnit a ukázat, který vlastně den máme dodržet. Máme na to nějaké místo Písma? Zeptám se na to k vašemu dobru. Je zde nějaké místo Písma, které by nám nařizovalo a opravňovalo nás k dodržování neděle stejným způsobem, jako Židé dodržovali sobotu?

Nikoliv, přátelé, takové není. Není takové místo v Bibli, neboť v Novém Zákoně pro nás platí dodržovat buď sobotu nebo neděli. Ale důvodem proč dodržujeme neděli je vzpomínka na zmrtvýchvstání.

Jistě řeknete: “To dělá římskokatolická církev.” Oni tvrdí, že to zavedli, ale pokud ano, pak svatý Pavel byl římským katolíkem, a rovněž Petr, Jan, Jakub a ti ostatní, neboť oni se scházeli ke své bohoslužbě prvního dne týdne. A podle historiků jediným způsobem jak bylo možno rozeznat křesťanské a ortodoxní Židy (oba chodili do synagógy), ale jedni chodili v sobotu (ti, kteří zapírali zmrtvýchvstání Ježíše), zatímco ti druzí přicházeli v neděli (kteří věřili, že Ježíš vstal z mrtvých). A to bylo to znamení. 

Když Bůh stvořil svět, sedmého dne odpočinul. On odpočinul; On odešel odpočívat. Když vejdeme do Boha, navždy odpočíváme; ne od jedné do další neděle. My odpočíváme věčně; dostali jsme věčný život. Duch svatý ti dává odpočinutí.

K Židům ve 4. kapitole je řečeno: “My, kteří vcházíme do Jeho odpočinutí, jsme odpočinuli od našich skutků, stejně tak jako Bůh odpočinul od Svých.” Sabatem je Duch Svatý.

W.M.Branham, 1953