Seznámení se službou Williama Marriona Branhama

“Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal.” Jan 6:29

“I posílal k nim proroky, aby je zase obrátili k Hospodinu. Kteřížto svědčili jim, oni však neuposlechli.” 2.Par 24:19

“Nedotýkejte se pomazaných mých,  a prorokům mým nečiňte nic zlého!” 1.Par 16:22

“Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.” 2.Par 20:20

“Amen, amen prvím vám: kdo přijímá toho, kohož bych já poslal, mneť přijímá; a kdož mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal.” Jan 13:20

Úvod

Dovolte, abychom vám představili proroka pro Církev z pohanů. Muže, kterého Bůh používal v minulém století ve službě, která neměla od časů našeho Pána Ježíše Krista obdoby. Mnozí jej pokládají za „Proroka dvacátého století”. Jiní ho nazývají „Muž poslaný od Boha.”

Jeden církevní historik uvedl: „Události ze života Williama Branhama sahají nad rámec tohoto světa a jsou příliš nezvyklé.” Stejný historik řekl: „Kdyby nebylo takové velké množství spolehlivých důkazů, které svědčí o životě a službě tohoto muže, dalo by se lidem prominout, že to pokládají za příliš přehnané a neuvěřitelné.”

Tato služba trvala víc než třicet let (1933-1965). Kresťané ze všech náboženských směrů s údivem pozorovali, jak se před nimi rozvíjí prorocká služba. V této službě bylo mocné zdůraznění, že Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. (epištola k Židům 13:8).

Padesát let po odchodu Williama Branhama ze světové scény jsou stále muži i ženy vyzýváni odkazem této služby. Jak to bylo napsáno u proroka Ezechiele, tak to může být napsáno o Williamovi Branhamovi „ … Ať vědí, že prorok byl u prostřed nich.” (Ezechiel 2:5).

Všichni ostatní, kteří zvěstovali evangelium, kterých služba měla svůj díl v tom velkém probuzení v letech 1940 až 1960, za sebou zanechali pouze vzpomínku na divy a zázraky. Ale služba Williama Branhama zanechala odkaz, poselství, ze kterého se dnes radují tisíce lidí na celém světě. Zanechal poselství, které vyzývá tradiční křesťanství a náš tradiční způsob myšlení takřka o všem, co se nazývá kresťanství. 

(Ze služby W. Branhama je zaznamenáno přibližně 1200 kázaní. Viz Knihovna)

Tak jako ve všem, co Bůh poslal, ať už co se týče probuzení, Božích poslů nebo v poselství, jedni tomu věří a druzí ne. Ale “…a uvěřili všickni, což jich koli bylo předzřízeno k životu věčnému.” (Skutky ap. 13:48). Ti, kteří uvěřili, uznali, že Bůh skutečně v tomto sedmém a posledním církevním věku poslal posla, aby připravil lidi na druhý příchod našeho Pána Ježíše Krista, na vzkříšení a na vytržení živých svatých.

Ať se tato stránka stane pro tvou víru vážnou výzvou!

 Jsme vyzýváni, ne proto, abychom jen věřili “V BOHA”, ale abychom “VĚŘILI BOHU” – věřte tomu, co On říká ve svém Slovu na VÁŠ den. Jsi vyzván nejen věřit, že Bůh poslal proroka pro tento poslední věk, ale věřit Poselství, které on přinesl, jehož úkolem je navrátit nevěstu Ježíše Krista do jejího původního stavu a připravit ji na vytržení. Faktem zůstává, že i když jeho poselství nebylo populární, přesto bylo a je pravdou!

Ježíš prorokoval, že v čase, kdy přijde Syn člověka (Lukáš 18:8), pravá Biblická víra téměř vyhasne. Cirkevní a náboženská víra se bude bohatě vyskytovat všude, ale ne duchovní Biblická víra. Najde se jen málo takových, kteří rozpoznají a budou věřit celé zjevené pravdě. Věříš celé zjevené pravdě?

Toto jsou pouze některé události ze života bratra Branhama:
(další události najdeš ve “Stalo se v našich dnech”)

1933 – Zvláštní světlo a Hlas z nebe

Jedenáctého června 1933, William Branham, mladý baptistický kazatel křtil několik nově obrácených věřících v řece Ohio v přítomnosti davu asi 4000 lidí. Když měl křtít sedmnáctou osobu, tichý jemný hlas třikrát řekl: „Podívej se nahoru.“ Když pozdvihl oči, uviděl, jak dolů sestupuje zvláštní krouživé světlo, které se zastavilo a zůstalo viset nad jeho hlavou. Ten hlas řekl: „Jako Jan Křtitel předcházel první příchod Kristův, tak ty jsi poslán, abys předešel Jeho druhý příchod.“ Když to viděl přítomný dav, někteří utekli ze strachu, jiní padali na zem a uctívali Boha. Zpráva o tom byla zveřejněna v místních novinách. (Julius Stadsklev)

Znamení proroka

Ve službě bratra Branhama byl jedinečný a udivující dar, který mu dával schopnost odhalit a rozlišit nemoci, které lidé měli. Tento projev byl ve 100% dokonalý. Bratr Branham byl skrze Ducha Božího schopný během několika vteřin vnímat bez chyby to, co některé kliniky dokázaly jen někdy po týdnech pozorování. Toto je mocné znamení, dokazující, že Bůh navštěvuje svůj lid. Ještě větší a pozoruhodnější projev v jeho službě byl dar rozpoznávání a Slovo moudrosti, které mu dávalo schopnost, když byl pod pomazáním, okamžitě říct lidem tajemství jejich srdcí. Někdy to byli hříchy, které lidé ukrývali, nebo nevyznali, které jim bránili v přijetí jejich uzdravení. Toto ohromné rozpoznání, které se projevilo kdysi ve službách Ježíše Krista a proroka Elizea, je významné, jedinečné a slavné. Přináší to slavnostního Ducha a skutečně přenáší pozorovatele zpět do zázračných biblických dnů. Bratr Branham popíral jakoukoliv vlastní schopnost uzdravovat a ani jednou neselhal v tom, aby mužům a ženám nepoukazoval na Pána Ježíše Krista. Jeho shromáždění navštěvovali kazatelé různých denominací – někteří uvěřili a byli velmi požehnáni, jiní zase neuvěřili a nyní odporují.

1950 – Vyfocený ohnivý sloup

V lednu 1950 v Houstonu v Texasu byla získána ohromující fotografie. Nad hlavou bratra Branhama se ukázalo světlo ve formě svatozáře. Negativ převzal George J. Lacy, vyšetřovatel pochybných dokumentů, aby zjistil, zda světlo nemohlo být výsledkem nesprávné expozice, vyvolání nebo retušování filmu. Toto přezkoumání dokázalo pravdivost faktu, že ten neobvyklý jas byl stoprocentně způsoben dopadem světla na negativ. Pan Lacy to Williamu Branhamovi vyjádřil takto: „Kazateli Branhame, zemřete jako ostatní smrtelníci, ale jak dlouho bude trvat křesťanská civilizace, tak dlouho bude žít vaše fotografie.“Sloup ohně

Uzdravení

V USA, Kanadě a na celém světě se staly tisíce ověřených případů všech druhů uzdravení. Slepí obdrželi svůj zrak, nemocní na rakovinu byli uzdraveni; zmrzačení, postižení a chromí se úplně zotavili; žádná nemoc nestála v cestě, aby Bůh dokázal milionům, že On je Ježíš Kristus, stejný VČERA, DNES I NAVĚKY! V Durbanu v Jižní Africe po kampani v roce 1951 musela kolona 7 kamionů odvážet pryč berle, obvazy a jiné pomůcky těch, kteří byli uzdraveni v mohutném hnutí Ducha svatého. Skrze modlitbu bratra Branhama byly uzdraveny také významné osobnosti jako americký kongresman Upshaw a anglický král Jiří VI.

1963 – Znamení na nebi

400OblakOblak noviny

28. února 1963 přešel nad Arizonou směrem na sever nádherný a tajemný oblak. Vydání časopisu „Věda“ z 19. dubna 1963 a časopisu „Život“ ze 17. května 1963 zveřejnila fotografie a zprávu o tomto zvláštním jevu. Příčina takového zájmu byla ta, že ten masivní oblak se vznášel na bezmračné obloze v takové výšce, kde se nenachází žádná vlhkost, která by mohla ten oblak zformovat. Vědeckým bádáním nebylo podáno žádné vysvětlení. Aniž by o tom svět věděl, 22. prosince 1962, dva měsíce předtím než se ten zjevil oblak, William Branham o tom obdržel vidění. Popsal ho na svém shromaždení v Jeffersonville. 28. února 1963 byl William Branham na lovu v horách v okolí Tucsonu v Arizoně, když se tyto události, které viděl ve vidění, najednou začali dít. Na obloze nad ním se zjevilo sedm malých bodů. Když se tyto body zhmotnily, stálo před ním sedm andělů. Bylo mu řečeno, že bude otevřeno sedm pečetí. To se stalo, když tito andělé Williama Branhama opustili a sformovali ten zvláštní oblak.

Komentář bratra Branhama v kázání „To je východ slunce“:

Chtěl bych dnes ráno obrátit vaši pozornost k jednomu obrázku, který byl před nějakým časem pořízen fotoaparátem v souvislosti s viděním, které jsem měl tady v modlitebně ohledně opuštění Indiany a odjezdu do Arizony, kde jsem se měl setkat se sedmi anděly ve formě pyramidy. Aniž bych věděl, co se stane, když jsem se tam později dostal, myslel jsem si, že to může znamenat konec mého života, že nikdo nesnese takový výbuch… (A jsem si jist tím, že jste všichni s touto událostí seznámeni.) A potom jednou ráno v kaňonu Sabino, když jsem se modlil, byl mi vložen do ruky meč, a bylo mi řečeno: „To je meč Slova – meč Slova.“

Později se zjevili tito andělé, tak jak bylo prorokováno. A ve stejné době se kužel světla přemístil z místa, kde jsem stál a přesunul se do výšky třiceti mil do vzduchu a vytvořil kruh, jako křídla andělů; a vytvořil na obloze tvar pyramidy v té samé konstelaci andělů, kteří se ukázali.

Věda o tom pořídila snímky, počínaje od Mexika, tak se to pohybovalo ze severní Arizony, kde Duch svatý řekl, že se budu nacházet (čtyřicet mil severovýchodně od Tucsonu). A to se vzneslo do vzduchu a časopis „Life“ tento snímek zveřejnil – něco mystického nacházejícího se ve vysokých sférách, kde nemůže být žádná vlhkost, kde není už pára nebo něco takového, třicet mil do vyšky a dvacet sedm mil do šířky, a přicházelo to z místa, kde byli tito andělé.

No, oni se chtěli dozvědět (ti vědci) – jeden z nich v Tucsonu se chtěl dozvědět, jaký to má význam, ale neřekl jsem jim to. Vy jste o tom věděli už dopředu, ale pro ně to nebylo; to bylo pro vás.

A tak, On ke mně promluvil a řekl: „Bude otevřeno sedm pečetí. Těch sedm tajemství – sedmero tajemství Bible, která byla uzavřena od založení světa, budou teď zjevena.“ A my, i když jsme ve srovnání s tím světem taková neurozená skupinka, radujeme se teď z těchto požehnání, když můžeme slyšet tato tajemství: Manželství a rozvod, semeno hada, a všechny ty další otázky, které nám byly důkladně zjeveny – ne člověkem, ale samotným Bohem, který otevřel těchto sedm tajemství; čím církev byla, jak byla s Kristem na počátku a jak bude zjevena v posledním dnu.

A potom, když se to zvedlo nahoru… tam venku na nástěnce máme ten obrázek. Ale potom… mám ten obrázek tady s sebou – můžete si všimnout – bylo to v časopise „Life“. Ale nejsem si jist, zda se publikum už někdy na ten obrázek dívalo (vidíte, vidíte?) správným způsobem.

Jistě si vzpomínáte, když přišlo to vidění, kázal jsem zrovna na knihu Zjevení, kde soudcové v minulosti, když jsme spatřili Ježíše v Zjevení 1 – když jsme začali otevírat sedm pečetí – nebo spíše sedm věků církve, krátce před otevřením sedmi pečetí, Kristus tam stál s vlasy jako bílá vlna; a popsal jsem vám, že staří soudcové v Anglii, soudcové v dávné době, když přišli a v té lavici se sklonili, byl jim dán znak nejvyšší autority; nosili bílou paruku, jak to kdysi bylo, na své hlavě, jako znak své svrchované autority. Tedy, když tento snímek takto otočíte, a podíváte se (snad to uvidíte i v obecenstvu), je to Kristus. Pohleďte na jeho oči, které se dívají – je to dokonalé, má na sobě bílou paruku, jako svrchované Božství, Soudce celého nebe a země. Vidíte jeho oči, nos, jeho ústa? Jen ten obrázek obraťte z této polohy (jak to měli oni), tímto způsobem, jak to má být. A vy… Vidíte to? On je svrchovaný Soudce; nikdo mu není rovný. A to je dokonalé ztotožnění, potvrzení, že toto poselství je pravdivé. To je pravda. A to z něj nedělá nějakou třetí osobu, ale tu jedinou osobu s bílou…

Pohleďte, vidíte to tmavé, Jeho obličej, bradu, jeho oči? A všimněte si, On se dívá; a z něj vychází světlo zářící na pravou stranu, tam kam se dívá. A na kříži hleděl právě tímto směrem, napravo, kde omilostnil hříšníka. My stále jdeme kupředu v Jeho jménu ve světle Jeho zmrtvýchvstání.

Jiné projevy nadpřirozené Boží moci

Skrze modlitbu bratra Branhama se děli i takové projevy Boží moci jako utišení bouře a uzdravení matky vačice. Svědectví o těchto událostech byla zveřejněna v časopise Obchodníků plného evangelia. Při jiné příležitosti byl, jako zvláštní znamení, vrácen život mrtvé rybce ležící na hladině s vyhřezlými vnitřnostmi.

Pravdivá proroctví proroka

Test proroka podle Písma je takový, že to, co prorokuje, se musí vyplnit.  (5. Mojžíšova 18:22) Není možné vyjmenovat nespočetné množství bratrem Branhamem viděných vidění a vyslovených proroctví. Vyjmenujeme tu jen na ukázku několik takových, která měla a mají prakticky celosvětový význam.

V roce 1933 měl bratr Branham sedm vidění, která si poznamenal a v témže měsíci předal veřejnosti. Bylo v nich obsaženo toto:

• 1.) Vzestup Mussoliniho, jeho vítězství v Etiopii a jeho pád

• 2.) Vzestup Adolfa Hitlera, druhá světová válka a Hitlerův záhadný konec

• 3.) Příchod fašismu, nacismu a komunismu, kde komunismus měl tyto dva ostatní ismy přemoci

• 4.) Ohromný pokrok ve vědě

• 5.) Morální úpadek

• 6.) Uchopení moci v USA krásnou, ale krutou ženou

• 7.) Zničení Ameriky

Ti, kteří sledovali, jak se tato proroctví uskutečňují, viděli, že tento prorok byl potvrzen se 100% přesností.

Po mnohých stoletích Bůh ještě jednou navštívil lidi v této generaci skrze proroka. Poslal proroka odděleného od lůna matky a ustanovil život tohoto muže od dětství – formoval ho tak, jak to dělával i s ostatními muži Božími v Písmu. (Skutky proroka – Pearry Green)

Prorok k pohanům

Následují některá místa Písma, která ukazují, že Bůh se rozhodl poslat proroka, aby předcházel druhý příchod Pána Ježíše Krista.

Amos 3:7: Nečiní zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.

Toto je Boží ustanovený vzor a nikde není řečeno, že by se změnil. Vidíme, že před každou významnou událostí podle Písma Bůh hovoří k prorokovi. Jako například Noe před potopou, Abraham před spálením Sodomy a Gomory, Mojžíš při vysvobození Izraele, Jan Křtitel před prvním příchodem Krista, apoštol Pavel k pohanům, dva svědkové k Židům ze Zjevení 11, atd...

Malachiáš 4:5,6: Aj, já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný, aby obrátil srdce otců k synům, a srdce synů k otcům jejich, abych přijda, neranil země prokletím.

Je zde prorokováno, že duch Eliáše bude předcházet den Hospodinův. Každý student Bible rozumí, že ten veliký a hrozný den Hospodinův je druhý příchod Krista v moci a soudu. (Izaiáš 2:12,19; 1. Tes. 5:2,3; 2. Petrova 3:10)

Všimněte si tohoto dvojnásobného proroctví – Eliáš přijde:

1. aby obrátil srdce otců k synům (k dětem)

2. aby obrátil srdce synů k otcům

Níže uvidíme, že toto proroctví se již částečně vyplnilo.

Lukáš 1:17: Neboť on předejde před oblíčejem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby postavil Pánu lid hotový.

Toto samozřejmě hovoří Janu Křtiteli. Ale všimněte si, Duch svatý proroctví Malachiáše rozdělil a ukázal, že Jan vyplňuje první část. Jan nepředcházel ten veliký a hrozný den Hospodinův, ale pozemskou službu Ježíše jako Dobrého Pastýře.

Matouš 17:10,11,12:I otázali se ho učedlníci jeho, řkouce: Což to pak zákonníci praví, že má Eliáš prvé přijíti? Ježíš pak odpovídaje, řekl jim: Eliáš zajisté přijde prvé, a napraví všecky věci. Ale pravím vám, že Eliáš již přišel, a však nepoznali ho…

Všimněte si, jak Kristus zachovává spojitost předešlých míst Písma také rozdělením proroctví vztahujícího se na službu Eliáše. Ježíš ukazuje, že část služby Eliáše se již vyplnila a část se ještě má vyplnit. Představuje další bod prorocké služby a ukazuje, že on “napraví všechny věci“.

2.Tessalonicenským 2:3: Nesvodiž vás žádný nižádným obyčejem. Neboť nenastane, leč až prvé přijde odstoupení, a zjeven bude ten člověk hřícha, syn zatracení…

Pavel říká, že den Hospodinův nepřijde, dokud nebude odstoupení. “Odstoupení” je překlad řeckého slova “apostasia” a znamená opuštění víry. Když čtenář bude pokračovat v 2.Tessalonicenským v 2. kapitole a bude si všímat především verše 12,13 a 15, je zjevné, že Pavel varuje před odstoupením od Slova Božího, které bylo přineseno apoštoly. To je přesně to, co se stalo asi ve čtvrtém století n.l., když římský katolicizmus získal prvenství a vyměnil autoritu Písma za autoritu církve a spojil křesťanství s pohanstvím.

Skutky ap. 3:20,21: …a poslal by toho, kterýž vám kázán jest, Ježíše Krista. Kteréhož zajisté musejí přijíti nebesa, až do času napravení (navrácení) všech věcí; což byl předpověděl Bůh skrze ústa všech svých svatých proroků od věků.

Petr též ztotožňuje fakt, že předtím, než se Kristus může vrátit fyzicky, musí být napravení (navrácení). Slovo navrácení má v řečtině stejný kořen slova jako slovo obnovení a může se číst jako obnovení, přinavrácení. Všimněte si té podobnosti s Matoušem 17:11. Obě místa naznačují, čím tyto věci jsou. “Nebo nikdy z lidské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem svatým puzeni byvše, mluvili svatí Boží lidé.” (2. Petrova 1:21) To je navrácení celého Slova Božího. Co jiného by mluvili Jeho proroci?

Přenesme nyní tento obraz podle Písma do našeho shrnujícího textu:

1. Eliáš má napravit “všecky věci” (Matouš 17:11)
2. Všechno má být navráceno před druhým fyzickým příchodem Krista (Skutky 3:21)
3. Všechno se vztahuje na Boží Slovo, jak to Bůh pověděl skrze své proroky (2. Petrova 1:21)

Zjevení 10:7: Ale ve dnech hlasu sedmého anděla, když bude troubiti, dokonánoť bude tajemství Boží, jakož zvěstoval služebníkům svým prorokům.

Tento sedmý anděl je identifikovaný jako posel, který bude kázat tajemství Boží, které bylo zvěstované prorokům. Toto tajemství je tajemství Krista, který je, podle 1.Timoteovi 3:16, Bůh zjevený v těle. Toto ztělesnění bylo celým poselstvím rané církve, proroků a apoštolů. Tento sedmý anděl potom správně znovu potvrzuje Slovo, nebo-li Logos, pro Církev z pohanů.

Čtenář musí dbát na významnost prvních třech kapitol knihy Zjevení k Církvi z pohanů. Je v nich popsaný stav a charakteristika sedmi pohanských sborů, které se kdysi nacházely v Malé Asii. Je scestné domnívat se, že tento proslov se vztahuje pouze na Janovu dobu. (Na dobu Jana, apoštola, kterému bylo to zjevení dáno.) První verš Zjevení popisuje svůj obsah jako “věci, které se musí brzy vyplnit”. celá Kniha je tedy proroctvím, které začíná od následující budoucnosti a pokračuje skrze pohanské věky, až po vyvolání 144 000 Židů, Milénium, Bílý Trůn Soudu a dokonce Nový Jeruzalém.

Těchto sedm sborů mělo tedy prorocký význam a jejich charakteristiky se vztahují na sedm věků, což dává dohromady celé časové období pro pohany, jak jim to přidělil Bůh. Počna u Efezu a konče u Laodicei, každý věk měl anděla, který jim přinesl poselství od Boha. Slovo “anděl” znamená “posel” a vztahuje se nejen na nebeské posly, ale též na pozemské, skrze které “Duch mluví k církvím.” V průběhu předešlých 2000 let Bůh vzbuzoval velké duchovní vůdce jako byl Pavel, Ireneus, Martin, Columba, Luther a Wesley, aby bránili víru.

Zjevení 10:7 ukazuje, že služba sedmého anděla (anděla k Laodicejskému církevnímu věku) bude troubit to výše zmíněné tajemství. Když přichází tento poslední posel, bude zvěstovat celé Slovo, (všechno, všecky věci), od kterých raná církev odpadla a zjeví tajemství ohledně vytržení a druhého zjevení se Pána Ježíše Krista.

Toto jsou výpovědi některých kazatelů, 

kteří byli svědky pozoruhodné služby bratra Branhama

Oral Roberts: „Pokorný odevzdaný Boží muž.“

Jack Moore: „Nejobdarovanější ze všech evangelistů.“

Joseph M. Boze: „Někdy jsem byl vystrašený kvůli té hluboké svatosti, která pronikala shromážděním, ale nikdy jsem nepřehlédl ten Boží dar, který byl v činnosti skrze Jeho služebníka, a to teplo lásky, které protékalo jeho službou.“

Thomas R. Nickel: „V biblických dnech byli Boží muži, kteří byli proroky a vidoucími. Avšak ve všech Svatých Písmech žádný z nich neměl větší službu než William Branham, Boží prorok a vidoucí, kterého fotografie se objevila na přední stránce tohoto vydání „Hlasu obchodníků plného evangelia.“ Branham byl použit Bohem, ve jménu Ježíše Krista, křísit mrtvé.

T. L. Osborn (na památném shromáždění ve Phoenixu v roce 1966): „Muž, který je znám pod jménem William Branham, byl poslán, aby znovu zademonstroval Boha v těle. Ale proč to byl poslán udělat? A k čemu všechna ta znamení? Copak Ježíš už všechny tyto věci nevykonal? Copak to lidé neviděli a nezaznamenali? Ano, určitě ano. To vše se již stalo. Ale lidé na to zapomněli. Zapomnělo se na to. A tak Bůh, chtěje nám ve větší míře ukázat nezměnitelnost své rady, to udělal ve 20. století znovu. Udělal to znovu. A já jsem hleděl na Jeho slávu. William Branham k nám přišel jako Boží prorok a ukázal nám ve 20. století přesně ty stejné věci, které jsme viděli v Evangeliu. Tam kde jsme v Evangeliu četli o několika událostech, tam jsme jich v naší generaci viděli stovky. Ne méně slavné a zázračné, v o mnoho větším množství. Viděli jsme to v našich dnech. Chodili jsme s Bohem v našem čase. On přišel a chodil po břehu Galilejského jezera, a teď přišel do ulic Phoenixu a Portlandu v Oregonu a Tulsy v Oklahomě a prošel mým národem. Viděl jsem to, a když jsem to znovu uviděl, věděl jsem, co to znamená. Bylo to Slovo v akci.“

William Branham:

Svou víru jsem postavil na Bibli

„Svou víru jsem postavil na Bibli. Svou víru nemohu postavit na žádný jiný základ. Kdybych chtěl svou víru postavit na základ nějaké církve, které církvi bych mohl důvěřovat? Katolické? Luterské? Metodistické? Baptistické? Letniční? Nedokážu říct, o kterou církev bych mohl opřít svou víru. Všichni si protiřečí, je to páté přes deváté; vynechávají a přidávají. Pokud vložím víru do Slova Božího, potom je zakotvena. V tom spočívá „Tak praví Pán“. Bibli mohu věřit; je to základ, kterému důvěřuji.“

 Mnozí příjdou a řeknou…

Ježíš řekl v Matouši 7:22,23: “Mnozíť mi dějí v onen den: Pane, Pane, zdaliž jsme ve jménu tvém neprorokovali, a ve jménu tvém ďáblů nevymítali, a v tvém jménu divů mnohých nečinili? A tehdyť jim vyznám, že jsem vás nikdy neznal. Odejděte ode mne, činitelé nepravosti.” Vidíte, nemůžete důvěřovat uzdravovacím kampaním. Nemůžete důvěřovat znamením. Můžete důvěřovat jen tomu, co říká Bible. Bible je Slovo Páně: Tak praví Pán. Toto jsem učil můj sbor a tam jsem chtěl dovést moje děti. Až mne Bůh ze země odvolá, nezapomeňte na to. Pevně to držte ve svém srdci. Zůstaňte ve Slově! Neopouštějte Slovo! Pokud něco bude v protikladu s Biblí, tak to odložte.

Popularita

„Mnozí moji bratři mají dnes ve svých denominacích velikou popularitu. Stačí jen připomenout určité jméno a už to letí jako požár. Když ke mně tehdy u řeky Ohio Pán promluvil, nastalo v celé zemi probuzení. Všichni tito známí evangelisté jsou dětmi toho probuzení. Zanedlouho se však vrátili k organizacím, ze kterých vyšli. Tím se stali známí a populární. Dostalo se jim velkých jmen a všichni lidé o nich dobře mluví. Ale mne opustili, protože jsem se postavil na Slově Božím. Zůstal jsem stát tam, kam mne postavil Bůh. „Kaž Slovo!“ to byla má úloha, „zůstaň při Slově“.

Když budete poslouchat tuto pásku, moji bratři: byl jsem u vás přijat jako velký muž, dokud jsem jen uzdravoval a vyprávěl svá vidění. Proč jste se ke mně obrátili zády, když jsem k vám mluvil o Biblických pravdách? Můžete vidět, že se tím naplňuje to, co je předpovězeno Písmem? Právě tak se to stalo. Dnes je sotva kdo ochoten mne přijmout. Všichni lidé mne opustili, ale něco mi zůstalo: Bůh mne neopustil! Byl jsem poslušný nebeskému vidění, které přišlo tehdy u řeky Ohio. Důvěřuji Mu, že jednoho dne mou službu bude korunovat. Kdy to bude, nevím. Ani nevím, jakým způsobem se to stane. Když bude připraven On, budu připraven i já. Doufám, že mou službu bude korunovat a já se budu smět uchopit roucha Slova, abych oblékl Jeho nevěstu. Doufám, že mne bude korunovat pro Jeho spravedlnost, že toho dne tam budu smět stát a říct: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa!“

Musíme zdolat mnohé hory a mnohokrát je to namáhavé a těžké. Avšak ten Jeden, který nás po té cestě vede, ví, co je pro nás nejlepší. Těžkosti celé cesty budou zapomenuty, až dospějeme na její konec.

Chceme následovat ty krvavé šlépěje? Myslete na to, přátelé. V písku na březích Galileje byly vytlačeny krvavé stopy toho cizince. Hlas, který přikázal vzedmutým vlnám, nebude v Judsku již slyšet. Avšak já chci radostně jít po stopách toho osamělého Galilejce a těžkosti cesty se mi budou zdát jako nic, až dosáhnu konce mé cesty.

Chceme se zeptat proroka

Co je třeba udělat, co musí být učiněno? Chceme se poradit s prorokem a Biblí, ze které nemůže být nic odejmuto. Pokud něco odejmeme, vymaže nás Bůh z Knihy Života. Bible v poslední kapitole Malachiáše a ve Zjevení 10 říká, co se stane. Mají být odhalena ukrytá tajemství a zlomeno sedm pečetí. Bůh řekl, že se to stane. Je to v Bibli, je to “Tak praví Pán”. Bůh tuto službu posledních 33 let potvrdil a dokázal znameními a zázraky na nebi i na zemi. Věříte, že poslechnou? Ne, protože jsou mrtví. Mají své ruce v jedné věci, která to celé usmrtila. Nebudou to poslouchat, nikdy. Jen jednotlivci to uvidí.

“Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť jest to dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal.” 

Jan 6:29

“I posílal k nim proroky, aby je zase obrátili k Hospodinu. Kteřížto svědčili jim, oni však neuposlechli.

2. Paralipomenon 24:19

“Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého.”

1. Paralipomenon 16:22

“Věřte v Hospodina Boha svého, a stane se vám věrně; věřte prorokům jeho, a šťastně se vám povede.”

2. Paralipomenon 20:20

“Amen, amen pravím vám: Kdo přijímá toho, kohož bych já poslal, mneť přijímá; a kdož mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal.”

Jan 13:20