Křesťanský křestJežíš
Jste pokřtěni tak, jak byli pokřtěni všichni křesťané v Bibli?

Většina církví a společenství následují doslovné znění Matouše 28:19: „Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.“

Ale tak to vždy nebylo.

Tehdy, v den Letnic, když byla založena křesťanská církev, apoštol Petr přikázal křtít takto:

„Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů a přijmete dar Ducha Svatého.“ (Skutky 2:38)
Postavme si nyní tuto otázku: Má být křesťanský křest prováděn ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého nebo ve jménu Ježíše Krista?

Nebo si člověk může vybrat?

Obě nařízení jsou v Bibli. Je jedno správné, a druhé nesprávné?Pokud by to tak bylo, mohl by člověk vůbec Bibli důvěřovat?Nebo by to mohlo být tak, že apoštolové tehdy pochopili to, co církve postupem času jaksi ztratily?
Sledujme některá fakta:

Způsob křtu v tituly „Otce, Syna a Ducha svatého“, jak to je doslova v Matouši 28:19, nelze najít ani ve Skutcích apoštolských ani v prvních dvou stoletích církevních dějin.

Co se stalo?

Encyclopaedia Britannica, 11. vydání, svazek 3, strana 365-366:
Křestní formule byla změněna ze jména Ježíše Krista na slova Otce, Syna a Ducha svatého Katolickou církví ve 2. století.

Tamtéž, svazek 3, strana 82:
Staré prameny všude uvádějí, že vodní křest byl vykonáván ve jménu Ježíše Krista.

Katolická encyklopedie, svazek 2, strana 263:
Zde katolíci potvrzují, že křest byl změněn katolickou církví.

M. A. Canney, Encyklopedie náboženství, strana 53:
První církev stále křtila ve jménu Pána Ježíše až do zrodu učení o „trojici“ ve 2. století.

F. M. Colby / T. Williams, Nová mezinárodní encyklopedie, svazek 22, strana 477:
Termín „trojice“ se poprvé objevil ve spisech Tertulliana , římskokatolického církevního otce, žijícího přibližně v letech 150 až 220 po Kristu.

J. Hastings, Encyklopedie náboženství a etiky, svazek 2, strana 377:
Křesťanský křest byl vykonáván slovy „ve jménu Ježíše“.

Tamtéž, svazek 2, strana 378:
Používání jakéhokoliv druhu trojiční křestní formule v rané historii církve neexistuje.

Nyní by někdo mohl namítat: Ale není to přesto spolehlivější takto křtít, když takto to doslovně řekl sám Ježíš?
Ale proč potom apoštolové a první křesťané křtili zcela odlišně?

Matouš 16:15:
On jim řekl: „A za koho mne máte vy?“
Šimon Petr mu odpověděl: „Ty jsi Kristus, ten Syn živého Boha!“
 Ježíš mu tedy řekl: „Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože toto ti nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec, který je v nebesích.
 A já ti říkám, že ty jsi Petr a na té skále postavím svou církev a brány pekla ji nepřemohou.“

Toto místo Písma nám ukazuje, na čem je pravá Církev postavena. „Na té skále postavím svou církev.“ Je to na zjevení Krista (toho Logos, toho živého, pomazaného Slova) …v každém jednotlivém věku.

Kvůli tomu, co Otec Petrovi ukázal, mu Ježíš dal klíče Nebeského království.

Matouš 16:19: „Dám ti klíče nebeského království, a cokoli svážeš na zemi, bude už svázáno v nebi, a cokoli rozvážeš na zemi, bude už rozvázáno v nebi.“

Petr plný Ducha svatého použil tento klíč v den Letnic a přesně vykonal Ježíšův příkaz křtu.

Skutky 2:38: „ … ve jménu Ježíše Krista …“ – když otevřel dveře Nebeského království pro Židy.
Skutky 8:16: „ … ve jménu Pána Ježíše“ – zde otevřel dveře pro pohany (ne pro Židy).
Skutky 10:48: „ … ve jménu Páně“ – zde pro Samaritány.
Skutky 19:5: „ … ve jménu Pána Ježíše“ – když byli znovu pokřtěni někteří z Janových učedníků, když přijali více poznání.

1. Korintským 1:13: „Je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel? Anebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavla?“ – Ne, byli jste pokřtěni ve jménu Toho, který za vás byl ukřižován.

Kolossenským 3:17: „A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše.“  – Ve jménu Otce?, Syna?, Ducha svatého?

Kolossenským 2:9: „Neboť v něm (v Ježíši) přebývá veškerá plnost Božství tělesně.“

Jméno (jednotné číslo) třech Božích úřadů (Otce, Syna a Ducha svatého) je
 Pán Ježíš Kristus.

Když církev v roce 325 na Nicejském koncilu díky učení o „trojici“ rozdělila Boha na tři osoby, tato pravda se ztratila.

Efezským 3:14-15: „Kvůli tomu tedy klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, z něhož se nazývá veškerá rodina na nebi i na zemi.“

5. Mojžíšova 6:4; Marek 12:29,32; Galatským 3:20; 1. Timoteovi 2:5; Jakub 2:19; Zjevení 4:2

Pokud budete následovat tyto biblické instrukce a necháte se pokřtít biblickým způsobem, teprve potom můžete očekávat biblické výsledky: „… a přijmete dar Ducha svatého.“