ŽIVOT WILLIAMA BRANHAMA
Owen Jorgensen

Kniha první: 

Strádání mladého chlapce (1909 – 1932)

Od první minuty po svém narození se William Branham odlišoval od ostatních. Sužován chudobou a odmítnut okolím stal se nervózním dítětem. Provázely jej neobvyklé duchovní události zahalené tajemstvím … ale o Bohu začal uvažovat před 14. rokem života, kdy téměř přišel o obě nohy následkem nešťastného zásahu z pušky. Když ležel umíraje v louži krve, spatřil příšerné vidění pekla – viděl sám sebe, jak padá stále hlouběji do krajiny zatracených a toulajících se duší. Křičel k Bohu o slitování, a zázračným způsobem mu byla dána druhá šance – šance, kterou později málem promeškal.

Kniha druhá a třetí:

Zoufalství mladého muže (1933 – 1946)

Jako mladý pastor musel William Branham zápasit o pochopení svého neobvyklého života. Proč byl on jediným kazatelem ve městě, který míval vidění? Když jej Bůh poprvé povolal, v roce 1936, k evangelizační službě napříč celou zemí, odmítl to, ale musel draze zaplatit za svou chybu ztrátou své ženy a dcerušky, které zemřely na tuberkulózu. Vidění však pokračovala dál. Kazatelé mu dávali najevo, že jeho vidění jsou od satana. Nakonec jej zoufalství dohnalo k tomu, že šel na samotu hledat Boha, kde se střetl tváři v tvář s nadpřirozenou bytostí. Anděl mu dal pověření od Boha, aby přijal dar uzdravení pro lidi na světě. Když se William Branham obával, že mu lidé neuvěří, že se opravdu setkal s andělem, řekl mu, že obdrží nadpřirozené znamení, aby tak mohl prokázat své povolání. Pak budou muset uvěřit. A skutečně uvěřili!

Muž a jeho pověření (1946 – 1950)

Krátce po tom, co anděl navštívil Williama Branhama a sdělil mu, že byl pověřen nesením daru uzdravení pro lidi na světě, projevilo se první znamení – fyzická reakce na ruce, která se objevila jen při dotknutí se někoho, jenž trpěl jakoukoliv nemocí. Během dvou měsíců nesení tohoto pověření tento neobvyklý dar Williama Branhama na sebe obrátil pozornost celého národa. Tisíce lidí se shromažďovaly kolem něj, aby vyslechly, jak kázal spasení a božské uzdravení ve jménu Ježíše Krista. Zázraků přibývalo. Svět něco takového nespatřil od dnů Ježíše kráčejícího po Galilei, vyhánějícího démony a uzdravujícího všechny, jenž byli nemocní a v soužení.
Ale i přesto někteří lidé pochybovali, zda anděl skutečně navštívil tohoto pokorného muže. Pak se projevil i druhý dar … a tak museli uvěřit!

Kniha čtvrtá a pátá:

Evangelistovo vřelé přijetí (1951 – 1954)

V roce 1946 služba Williama Branhama rychle vystoupala za méně než šest měsíců z neznáma do národní pozornosti a roznítila celosvětové probuzení uzdravování skrze víru ve jméno Ježíše Krista. Stovky tisíc lidí přijaly spasení a nebylo možné určit kolik milionů lidí obdrželo skrze jeho službu uzdravení. On ale spokojen nebyl. Zdálo se, že něco nebylo v pořádku. Dlouhou dobu nevěděl, co to je, ale na konci roku 1954 to poznal. Jeho služba se měla změnit.

Učitel a jeho odmítnutí (1955 – 1960)

S rozeznáním toho, že lidé nerozuměli duchovním hlubinám a výšinám, do kterých je Boží Slovo volalo, se William Branham cítil být povolán, aby učinil něco víc. Znal podobnost z Ježíšovi služby, kde mnohé přitahovali nesčetné pohnutky – uzdravení, chleba, chtěli vidět zázraky – ale bylo to Ježíšovo učení, které změnilo směr dějin. Od roku 1955 začal bratr Branham kázat nejen Božské uzdravení, ale také hlubší pravdy Božího slova. Bůh mu dal vidění o novém stupni jeho služby – o „třetím tahu“ (jak to nazval anděl) – což převýší vše, co Bůh skrze jeho službu do této doby udělal. Mnoho lidí se však přesto vytvořilo svůj úsudek a neporozuměli, tak jako mnozí v průběhu služby našeho Pána Ježíše Krista.

Kniha šestá:

Prorok a jeho zjevení  (1960 – 1965)

William Branham nebyl prvním mužem v historii, který tvrdil, že hovořil s andělem, ale jako jeden z mála lidí, pokud vůbec někdo takový byl, mohl přinést důkazy, že takové tvrzení je pravdivé. Mezi lety 1946 až 1954 mohl milionům lidí názorně ukázat nadpřirozené Evangelium Ježíše Krista – ne prostřednictvím rozhlasu a televize, ale bezprostředně ve velkých evangelizačních taženích v Americe, Evropě, Africe a Indii. Lidé, kteří navštěvovali tyto kampaně uzdravení vírou, žasli nad darem rozpoznání a následujícími proroctvími a zázraky. V průběhu těchto osmi let přivedl k víře v Krista víc než 500 000 lidí. Více než milion lidí obdrželo skrze jeho modlitby fyzické uzdravení. Jeho služba rovněž inspirovala stovky mužů a žen, aby zahájili své vlastní služby uzdravení vírou.